PSP《寄生前夜 第三次生日》金手指

来源:网络时间:2011-05-18

_S ULJM-05798
_G The 3rd birthday
_C0 錢 99999
_L 0x014AAF04 0x0001869F
_C0 武器全48個開放
_L 0x817FDC00 0x00050004
_L 0x00000001 0x00000000
_L 0x817FDC28 0x002B0004
_L 0x00000001 0x00000000
_C0 全服装
_L 0x114AB75C 0x000007FF
_C0 現在弾数x999
_L 0x814A1538 0x00040044
_L 0x000000E7 0x00000000
_L 0x814A1539 0x00040044
_L 0x00000003 0x00000000
_C0 最大弾数x999 MAX
_L 0x814A153C 0x00040044
_L 0x000000E7 0x00000000
_L 0x814A153D 0x00040044
_L 0x00000003 0x00000000
_L 0x814A1570 0x00030044
_L 0x000000E7 0x00000000
_L 0x814A1571 0x00030044
_L 0x00000003 0x00000000
_C0 △□XO子弹不减
_L 0x014A1538 0x00000063
_L 0x014A157C 0x00000063
_L 0x014A15C0 0x00000063
_L 0x014A1604 0x00000063
_C0 △键子彈不減
_L 0x014A1538 0x00000063
_C0 口键子彈不減
_L 0x014A157C 0x00000063
_C0 X键子彈不減
_L 0x014A1604 0x00000063
_C0 92M限定
_L 0x21499364 0x43000000
_L 0x21499368 0x43000000
_C0 riba MAX
_L 0x214AA10C 0x447A0000
_C0 DNA数99
_L 0x014AAED40x00000063
_C0 全DNALV255
_L 0x814A153C 0x0009001C
_L 0x00000019 0x00000000
_C0 92M Remodeling
_L 0x201705B4 0xAC900000
_L 0x01499422 0x000000FA
_L 0x21499364 0x47000000
_L 0x21499368 0x49000000
_L 0x214993D4 0x47000000
_C0 CR15 C.限定
_L 0x201705B4 0xAC900000
_L 0x2149A36C 0x47000000
_L 0x2149A370 0x49000000
_L 0x2149A3DC 0x47000000
_L 0x0149A42A 0x000000FA
_C0 解放槽滿状态
_L 0xC02C2EBC 0x00000000
_C0 連鎖槽快速蓄滿
_L 0xC01958E4 0x00000000
_C0 手榴弾X9
_L 0x014A16BC 0x00000009
_C0 HP不减
_L 0x214A16CC 0x45084000
_L 0x21445DF4 0x45084000
_L 0x214450B4 0x45084000
_L 0x213B6BDC 0x45084000
_C0 BP满
_L 0x214AAF04 0x05F5E0FF
_C0 TAMA MUGEN
_L 0x014A1604 0x00000018
_L 0x114A15F8 0x000003E7
_C0 獲得經驗値512倍
_L 0xC00E94CC 0x00132A40
_C0 獲得武器經驗値9984倍
_L 0xC02C4144 0x0A200400
_L 0x20001000 0x3C10461C
_L 0x20001004 0x4490A000
_L 0x20001008 0x0A2B1053
_L 0x2000100C 0x460CA502
_C0 武器购买完毕标志开
_L 0x814A1E68 0x00320114
_L 0x00000001 0X00000000
_C0 武器出现标志ON
_L 0x814A1E69 0x00320114
_L 0x00000001 0X00000000
_C0 两标志ON
_L 0x814A1E68 0x0032008A
_L 0x10000101 0X00000000
_C0 WEAPON(所有武器) LV9
_L 0x814AAF08 0x00060004
_L 0x00000009 0x00000000
_C0 OE技术水平满
_L 0x814A0348 0x0009001C
_L 0x000000FF 0X00000000
_C0 PAD追加 (押下L即停止 )
_L 0x214AA10C 0x447F0000
_L 0xD0000000 0x10000100
_L 0x214AA10C 0x00000000
_C0 服装破损状态(邪恶人士最爱)
_L 0x014AAF40 0x00000002
_L 0x014AAF48 0x00000002
_C0 難易度EASY
_L 0x017FDA74 0x00000000
_C0 難易度NORMAL
_L 0x017FDA74 0x00000001
_C0 難易度HARD
_L 0x017FDA74 0x00000002
_C0 難易度DEADLY
_L 0x017FDA74 0x00000003
_C0 EPSODE  EP6
_L 0x017FDA78 0x00000006
_C0 EXP x2
_L 0x214AAF00 0x00022040
_C0 EXP x4
_L 0x214AAF00 0x00022080
_C0 EXP x8
_L 0x214AAF00 0x000220CO
_C0 sikaku tama
_L 0x014A1B7C 0x00000063
_C0 batu tama
_L 0x014A1C04 0x00000063
_C0 sankaku tama
_L 0x014A1B38 0x00000063
_C0 BPMAX
_L 0x114AB504 0x0000FDE8
_C0 aya死亡数
_L 0x01488BA00x00000000
_C0 士兵死亡数
_L 0x01488BA40x00000000
_C0 被下降数
_L 0x01488BA80x00000000
_C0 overkill的敌人讨伐回数
_L 0x01488BB40x00000032
_C0 手枪使用讨伐数
_L 0x01488BC40x00000063
_C0 霰弹枪使用讨伐数
_L 0x01488BC80x00000032
_C0 sniper使用讨伐数
_L 0x01488BCC 0x00000032
_C0 发射器&gurenedo使用讨伐数
_L 0x01488BD00x00000032

[展开全部↓]

相关攻略

查看更多
发表评论

最新评论(共8条)

2345市网友

好玩的哇好几块

2012-12-10 0

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

真好笑!没有下载点玩?

2012-10-02 1

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

好啊!!!!!

2012-07-02 0

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

真是好玩啊

2012-04-02 0

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

这个是CMF还是FC的?

2012-02-26 0

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

谢谢了在哪里下?

2012-01-24 0

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

下载地址啊,怎么不出来的啊呀

2011-12-04 0

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

能不能吓死你、、

2011-11-11 0

回复@2345网友:

  • 取消