SD高达G世纪:世界FC和CMF通用金手指

来源:网络时间:2011-04-11

_S ULJS-00363
_G SD GUNDAM GGENERATION WORLD
_C1 CAPITAL 99999 钱不解释
_L 0x212A6030 0x000F423F
_C0 all character max exp 全员满经验
_L 0x812D1130 0x0142000E
_L 0x10007FFF 0x00000000
_C0 all character max growth 育成画面ace点消费用,你懂的。
_L 0x812D1139 0x0142001C
_L 0x0000000A 0x00000000
_L 0x812d113A 0x0142000e
_L 0x10000A0A 0x00000000
_L 0x412D113C 0x01420007
_L 0x0A0A0A0A 0x00000000
_C0 ACE point 不解释
_L 0x412D1140 0x01420007
_L 0x0001869F 0x00000000
_C0 all character kills count max 全员击破数
_L 0x812D1144 0x0142000E
_L 0x100003E7 0x00000000
_C0 all character max exp 2 这个给有偏移用的(如果上面的不行)
_L 0x812B5110 0x000A0006
_L 0x10007FFF 0x00000000
_C0 all character max growth 2 这个给有偏移用的(如果上面的不行)
_L 0x812B5117 0x000A000C
_L 0x0000000F 0x00000000
_L 0x412B5118 0x000A0003
_L 0x0F0F0F0F 0x00000000
_C0 all character max level 2 这个给有偏移用的(如果上面的不行)
_L 0x812AB2D2 0x000A0034
_L 0x00000063 0x00000000
_C0 No LV Limit 開發等級限制解除(cmf 用的)
_L 0xC003C024 0x24020063
_C0 No LV Limit 開發等級限制解除(FC 用的)
_L 0x2003C024 0x24020063

の龙の(gameplayerclub)作
巫女控大大补充,搞错了.==
_C0 资金最大
_L 0x212A6030 0x05F5E0FF
_C0 机体经验999
_L 0x1022027C 0x000003E7
_C0 机师经验999
_L 0x10220284 0x000003E7
_C0 机师升级全能力MAX
_L 0x201377d0 0x00000000
_L 0x201377fc 0x00000000
_L 0x2013781c 0x00000000
_L 0x2013783c 0x00000000
_L 0x2013785c 0x00000000
_L 0x2013787c 0x00000000
_L 0x2013789c 0x00000000
_L 0x201378c4 0x00000000
_C0 图鉴全开
_L 0x401FD264 0x005C0001
_L 0xFFFFFFFF 0x00000000
_L 0x001FD3D4 0x0000007F
_C0 全机体可生产
_L 0x401FD4E8 0x002B0001
_L 0xFFFFFFFF 0x00000000
_L 0x201FD594 0x00FFFFFF
_C0 图鉴初始化
_L 0x001FD264 0x00000040
_L 0x801FD265 0x000C0001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD271 0x00000004
_L 0x801FD272 0x00190001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x101FD28B 0x00000814
_L 0x801FD28D 0x00050001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD292 0x00000040
_L 0x801FD293 0x000E0001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD2A1 0x00000018
_L 0x801FD2A2 0x00140001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD2B6 0x0000000A
_L 0x801FD2B7 0x00050001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x101FD2BC 0x00000420
_L 0x801FD2BE 0x000F0001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD2CD 0x00000048
_L 0x801FD2CE 0x000B0001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD2D9 0x00000002
_L 0x801FD2DA 0x00160001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x201FD2F0 0x03FFFF80
_L 0x101FD2F4 0x0000483E
_L 0x801FD2F6 0x00050001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD2FB 0x00000010
_L 0x801FD2FC 0x00030001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD2FF 0x00000001
_L 0x801FD300 0x00040001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x201FD304 0x00000800
_L 0x201FD308 0x02800200
_L 0x201FD30C 0x08080000
_L 0x201FD310 0x00100000
_L 0x201FD314 0x00020000
_L 0x201FD318 0x40000000
_L 0x401FD31C 0x00090001
_L 0x201FD340 0x1442CAC0
_L 0x201FD344 0x8001110A
_L 0x401FD348 0x00310001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD3CC 0x00000002
_L 0x801FD3CD 0x00070001
_L 0x00000000 0x00000000
_L 0x001FD3D4 0x00000000

发表评论

最新评论(共5条)

2345市网友

没什么用,还你懂得,不解释……………………楼主烧饼,不解释

2014-02-10 1

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

是不错 基本没用

2014-01-23 3

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

真心没用 不解释

2014-01-22 1

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

怎么下载啊

2012-12-21 0

回复@2345网友:

  • 取消

2345市网友

不错是不错  但是不是很全

2012-03-03 0

回复@2345网友:

  • 取消