VC++中2进制,10进制,16进制相互转换

来源:网络时间:2011-08-04

 下面是一个图例表示转换过程使用的函数

 BinToDec CString::Format
 2 --------------------------> 10 ---------------------------> 16
 2 <-------------------------- 10 <--------------------------- 16
 DecToBin strtoul

 1. 2 进制 -----> 10 进制

 CString BinToDec(CString strBin)

 {

 CString strDec;

 long nDec = 0, nLen;

 int i, j, k;

 nLen = strBin.GetLength();

 for (i=0; i<nLen; i++)

 {

 if ( strBin[nLen-i-1] == '0' )

 continue;

 else

 {

 k = 1;

 for(j=0; j<i; j++)

 k = k * 2;

 nDec += k;

 }

 }

 strDec.Format("%ld", nDec);

 return strDec;

 }

 2. 10 进制 -----> 2 进制

 CString DecToBin(CString strDec)

 {

 int nDec = atoi(strDec);

 int nYushu, nShang;

 CString strBin = _T(""), strTemp;

 TCHAR buf[2];

 BOOL bContinue = TRUE;

 while ( bContinue )

 {

 nYushu = nDec % 2;

 nShang = nDec / 2;

 sprintf(buf, "%d", nYushu);

 strTemp = strBin;

 strBin.Format("%s%s", buf, strTemp);

 nDec = nShang;

 if ( nShang == 0 )

 bContinue = FALSE;

 }

 int nTemp = strBin.GetLength()%4;

 switch(nTemp)

 {

 case 1:

 strTemp.Format(_T("000%s"), strBin);

 strBin = strTemp;

 break;

 case 2:

 strTemp.Format(_T("00%s"), strBin);

 strBin = strTemp;

 break;

 case 3:

 strTemp.Format(_T("0%s"), strBin);

 strBin = strTemp;

 break;

 default:

 break;

 }

 return strBin;

 }

 3. 2进制 -----> 16进制

 2进制先转换为10进制,再转换为16进制

 CString strDec, strBin, strHex;

 strBin = _T("1110");

 strDec = BinToDec(strBin);

 int nDec;

 nDec = atol(strDec);

 strHex.Format(_T("%x"), nDec);

 4. 10 进制 -----> 16 进制

 int nDec = 10;

 CString str;

 str.Fomat(_T("%x"), nDec);

 5. 16 进制 -----> 10 进制

 CString strDec, strHex;

 strHex = _T("af");

 DWORD dwHex = strtoul(strHex, NULL, 16);

 strDec.Format(_T("%ld"), dwHex);

 6. 16 进制 -----> 2 进制

 16进制先转换为10进制,再转换为2进制

 CString strDec, strBin, strHex;

 strHex = _T("af");

 DWORD dwHex = strtoul(strHex, NULL, 16);

 strDec.Format(_T("%ld"), dwHex);

 strBin = DecToBin(strDec);

意见反馈
发表评论

最新评论(共3条)

2345市网友

不错可以经常用

2012-03-31 0

回复@2345网友:

 • 取消

2345市网友

bishi!

2011-12-07 0

回复@2345网友:

 • 取消

2345市网友

不会编程有工具吗

2011-11-19 0

回复@2345网友:

 • 取消