C语言数字钟程序

来源:网络时间:2011-06-27

 void clock(int t);

 void main()

 {

 int t,i,j,n;

 for(t=0;t<10;t++)

 {

 clock(t);

 sound(590);

 for(n=0;n<4;n++)

 {

 delay(100000000);

 }

 nosound();

 for(n=0;n<6;n++)

 {

 delay(100000000);

 }

 for(j=8;j<=18;j++)

 {

 for(i=1;i<=80;i++)

 {

 gotoxy(i,j);

 putchar(0);

 }

 }

 }

 }

 void clock(int t)

 {

 int i,j;

 textcolor(11);

 if(t==0)

 {

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(60,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(51,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(j=0;j<11;j+=10)

 {

 for(i=0;i<8;i++)

 {

 gotoxy(59-i,8+j);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 }

 if(t==1)

 {

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(60,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 if(t==2)

 {

 for(j=0;j<2;j++)

 {

 for(i=0;i<6;i++)

 {

 gotoxy(60-j*8,8+i+j*5);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 for(j=0;j<11;j+=5)

 {

 for(i=0;i<9;i++)

 {

 gotoxy(60-i,8+j);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 }

 if(t==3)

 {

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(60,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(j=0;j<11;j+=5)

 {

 for(i=0;i<8;i++)

 {

 gotoxy(59-i,8+j);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 }

 if(t==4)

 {

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(60,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(i=0;i<6;i++)

 {

 gotoxy(52,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(i=0;i<8;i++)

 {

 gotoxy(59-i,13);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 if(t==5)

 {

 for(j=0;j<2;j++)

 {

 for(i=0;i<6;i++)

 {

 gotoxy(52+j*8,8+i+j*5);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 for(j=0;j<11;j+=5)

 {

 for(i=0;i<9;i++)

 {

 gotoxy(60-i,8+j);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 }

 if(t==6)

 {

 for(j=0;j<2;j++)

 {

 for(i=0;i<6;i++)

 {

 gotoxy(52+j*8,8+i+j*5);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 for(i=0;i<6;i++)

 {

 gotoxy(52,13+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(j=0;j<11;j+=5)

 {

 for(i=0;i<9;i++)

 {

 gotoxy(60-i,8+j);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 }

 if(t==7)

 {

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(60,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(i=0;i<8;i++)

 {

 gotoxy(59-i,8);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 if(t==8)

 {

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(60,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(52,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(j=0;j<11;j+=5)

 {

 for(i=0;i<8;i++)

 {

 gotoxy(59-i,8+j);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 }

 if(t==9)

 {

 for(i=0;i<11;i++)

 {

 gotoxy(60,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(i=0;i<6;i++)

 {

 gotoxy(52,8+i);

 cprintf("%c",14);

 }

 for(j=0;j<2;j++)

 {

 for(i=0;i<8;i++)

 {

 gotoxy(59-i,8+j*5);

 cprintf("%c",14);

 }

 }

 }

 }

发表评论

最新评论(共42条)

2345市网友

新手直接没法理解

2015-05-15 2

回复@2345网友:

 • 取消

2345市网友

一大堆代码 无图例  你就给新手看这个吗? 

2014-01-19 13

回复@2345网友:

 • 取消

2345市网友

新手表示不懂

2013-11-11 5

回复@2345网友:

 • 取消

2345市网友

这个也是新手。。;。吓尿

2013-11-10 4

回复@2345网友:

 • 取消

2345市网友

你就给新手看这个?

2013-10-16 3

回复@2345网友:

 • 取消