WPS文字2013试卷制作打印隐藏文字

来源:网络时间:2014-10-24

  WPS文字2013试卷制作打印隐藏文字

  ①将完整版试卷写好,包括答案,按下CTRL键,将我们要隐藏的答案部分一点一点选取中。

  ②右击,选择字体,勾选隐藏文字确定。

WPS文字2013试卷制作打印隐藏文字

  ③这样打印的时候就可以作为试卷。如果要打印为标准答案,单击打印--选项。

WPS文字2013试卷制作打印隐藏文字

  ④将“隐藏文字”选取为“打印隐藏文字”即可。

WPS文字2013试卷制作打印隐藏文字

发表评论

最新评论(共0条)